Algemene voorwaarden van Global Risk Management Center bij de uitvoering van opdrachten

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes

Offertes van GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgeverstaatervoorin,dathijnaarbesten wetendaarbijalleessentiëleinformatievoorde opdrachtheeft verstrekt. GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De opdracht heeft, indien niet expliciet anders overeengekomen,hetkaraktervaneen‘Inspanningsverplichting’,omdathetbereikenvanhetbeoogderesultaatnietkan worden gegarandeerd.

3 Ter beschikking stellen van Informatie, medewerkers, werknemers en faciliteiten door de

opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de
opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER betrokken (zullen)zijn.

4 Wijziging team

GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER kan in overleg met de opdrachtgever de samenstellingvan het team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten dienstennietverminderen,noch decontinuïteitvandeopdrachtongunstigbeïnvloeden.Eenveranderinginhetteam wordt a lleen doorgevoerd na goedkeuring va n de opdrachtgever.

Een wijzigingvanhetteamkanookop verzoekvan deopdrachtgeverin overlegmetGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER plaatsvinden.

5 Tarieven en kosten voor de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten dat GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassingvan andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Een wijzigingvanhetteamkanookop verzoekvan deopdrachtgeverin overlegmetGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER plaatsvinden.

6 Betalingsvoorwaarden

Hethonorariumendekosten zoalsin artikel5genoemd,welkenietin detarievenzijninbegrepen,wordentweewekelijks bij(voorschot-)declaratieinrekeninggebracht.Betalingdientte geschieden binnen14dagennafactuurdatum,tenzij anders is overeengekomen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekeninggebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Indien betaling achterwege blijft kan GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoeringvandeopdrachtopschorten.Isdeopdrachtgeverin verzuimofschiethijop een anderewijzetekortmethet nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening,zoweldegerechtelijkealsdebuitengerechtelijke.Indiendeopdrachtisverstrektdoormeerdanéén

opdra chtgever, zi jn alle opdrachtgeve rs hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming va n de ve rplichtingen zoals i n dit a rtikel a a ngegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Een wijzigingvanhetteamkanookop verzoekvan deopdrachtgeverin overlegmetGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER plaatsvinden.

7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever a anvaardt dat de ti jdsplanning va n de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds
ove re e nkomen de aanpak, werkwijze of omvang va n de opdracht e n/of de daaruit voortvloeiende werkzaa mheden uit te breidenoftewijzigen.Indiendetussentijdsewijzigingindeopdrachtofopdrachtuitvoeringontstaatdoortoedoen vande opdrachtgever, zal GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk zal dit alseen aanvullende opdracht aan de opdrachtgeverwordenbevestigd.

Een wijzigingvanhetteamkanookop verzoekvan deopdrachtgeverin overlegmetGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER plaatsvinden.

8 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER verkrijgt en de medewerkingdie wordt verleend. GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgeverisgoedgekeurd.Binneneentermijnvan14dagen nadagtekeningdaarvandientde opdrachtgeverGLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekeninggeachtte zijngoedgekeurd.Dekostenvan een dergelijkecontrolezijnvoorrekeningvan deopdrachtgever.

Een wijzigingvanhetteamkanookop verzoekvan deopdrachtgeverin overlegmetGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER plaatsvinden.

9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken alsten gevolgevanfeitenenomstandighedendiezich aanzijn invloedonttrekkenofhemnietzijntoete rekenen,voltooiingvan de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopigeresultatenvanhettotdantoeverrichtewerkterbeschikkingzullenwordengesteld.Voorzoverditextra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betalingaanvraagt ofde bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partijhet recht de opdracht zonder inachtneming van, een opzegtermijn te beëindigen een en ander onder voorbehoud van rechten.

Een wijzigingvanhetteamkanookop verzoekvan deopdrachtgeverin overlegmetGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER plaatsvinden.

10 Intellectueel eigendom

Modellen,technieken,instrumenten,waaronderooksoftware,diezijngebruiktvoordeuitvoeringvan deopdrachtenin het onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER. De opdrachtgeverheeftuiteraardhetrechtstukkente vermenigvuldigenvoorgebruikinzijn eigenorganisatie,voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing,

11 Vertrouwelijkheid

GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemmingvan GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER aan derden geen mededelingdoen over de aanpak van GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER, zijn werkwijzeen dergelijke,danwelzijn rapportageterbeschikkingstellen.

12 Aansprakelijkheid

GLOBALRISKMANAGEMENTCENTERisaansprakelijkvoordetekortkomingenindeuitvoering vandeopdrachtvoorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door GLOBAL RISK MANAGEMENT CENTER van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de onderzoeksresultaten in het kader van de betrokken

opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tothetbedragvanhethonorariumdatGLOBALRISKMANAGEMENTCENTER voorzijnwerkzaamheden inhetkadervande opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedragover de laatste zes maanden. Eventueleaanspraken vandeopdrachtgeverinhierbedoeldezindienenbinneneenjaarnahetontdekkenvandeschadete zijn ingediend,bijgebrekewaarvandeopdrachtgeverzijn rechtenheeftverwerkt.

13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.